Ochrana a spracovanie osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Informácie a oznámenia v zmysle § 19 až § 28 ZoOOÚ

Ing. Peter Mihok – PRESTIGE, s miestom podnikania Veterná 2027/10, 034 01 Ružomberok (ďalej aj „prevádzkovateľ„) v zmysle ustanovenia čl. 12 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej aj „GDPR„) a § 29 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „ZoOOÚ„) poskytuje dotknutej osobe

INFORMÁCIE A OZNÁMENIA

Vaše osobné údaje spracúvame na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú.v. EÚ L 119, 4.5.2016). Na základe tohto Nariadenia bol na Slovensku prijatý zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Ako dotknutá osoba máte právo vedieť, ako vaše osobné údaje spracúvame. Osobným údajom je akákoľvek informácia, pomocou ktorej možno priamo alebo nepriamo identifikovať konkrétnu fyzickú osobu. „Priamo“, znamená napríklad prostredníctvom jasných identifikátorov, ako sú rodné číslo, meno či adresa; „nepriamo“ znamená pomocou kombinácie ďalších informácií. Medzi osobné údaje patria najmä, ale nie výlučne, meno a priezvisko, titul, podpis, pohlavie, adresa bydliska, emailová adresa, telefónne číslo, dátum narodenia či rodné číslo .

Osobe, ktorá poskytla súhlas so spracovaním osobných údajov (ďalej aj „dotknutá osoba„), v zmysle ustanovení čl. 13 až čl. 22 GDPR a § 19 až § 28 ZoOOÚ prevádzkovateľ poskytuje nasledujúce informácie a oznámenia:

Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa: Ing. Peter Mihok – PRESTIGE, s miestom podnikania Veterná 2027/10, 034 01 Ružomberok, IČO: 33 018 049, zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Ružomberok, pod číslom živnostenského registra 508-2604, tel. č. 0948 073 123, e-mail: info@nabytok-prestige.sk

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje za účelom predaja tovaru a poskytovania služieb spojených s predajom tovaru v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR a § 13 ods. 1 písm. b) ZoOOÚ.

Právny základ spracúvania je obsiahnutý v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a v zákone č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Príjemcami osobných údajov sú zamestnanci prevádzkovateľa.

Do kategórie dotknutých osobných údajov môžu patriť údaje fyzickej osoby v rozsahu: meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, adresa dodania tovaru, rodné číslo, tel. č. a údaje právnickej osoby v rozsahu: obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH , tel. č.

Prevádzkovateľ nezamýšľa previesť osobné údaje dotknutej osoby do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácií.

Osobné údaje sa uchovávajú na dobu určitú, a to do dvoch rokov od zakúpenia tovaru, resp. od vydania tovaru zákazníkovi/dotknutej osobe.

Dotknutá osoba môže požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú (čl. 15 GDPR a § 21 ZoOOÚ). Dotknutá osoba má právo na opravu nesprávne uvedených osobných údajov a na doplnenie neúplných osobných údajov (čl. 16 GDPR a § 22 ZoOOÚ), vymazanie (čl. 17 GDPR a § 23 ZoOOÚ) alebo obmedzenie spracúvania (čl. 18 GDPR a § 24 ZoOOÚ), alebo právo namietať proti spracúvaniu (čl. 21 GDPR a § 27 ZoOOÚ), ako aj právo na presnosť údajov (čl. 20 GDPR a § 26 ZoOOÚ).

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas na spracúvanie osobných údajov odvolať.

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Poskytnutie osobných údajov nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou. Dotknutá osoba poskytuje prevádzkovateľovi osobné údaje za účelom identifikácie kúpnej zmluvy súvisiacej s nákupom lebo predajom tovaru a poskytovania služieb spojených s nákupom alebo predajom tovaru.

Osobné údaje nie sú spracovávané automatizovaným rozhodovaním, nepoužívajú sa na účely priameho marketingu, ani sa neprofilujú v zmysle čl. 22 GDPR a § 28 ZoOOÚ.

V zmysle čl. 34 GDPR a § 41 ZoOOÚ v prípade porušenia ochrany osobných údajov, ktoré pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu oznámi porušenie ochrany osobných údajov dotknutej osobe. Oznámenie dotknutej osobe sa nevyžaduje, ak je splnená ktorákoľvek z týchto podmienok:

prevádzkovateľ prijal primerané technické a organizačné ochranné opatrenia a tieto opatrenia uplatnil na osobné údaje, ktorých sa porušenie ochrany osobných údajov týka, a to najmä tie opatrenia, na základe ktorých sú osobné údaje nečitateľné pre všetky osoby, ktoré nie sú oprávnené mať k nim prístup, ako je napríklad šifrovanie,

prevádzkovateľ prijal následné opatrenia, ktorými sa zabezpečí, že vysoké riziko pre práva a slobody dotknutých osôb uvedené v odseku 1 pravdepodobne už nebude mať dôsledky,

by to vyžadovalo neprimerané úsilie. V takom prípade dôjde namiesto toho k informovaniu verejnosti alebo sa prijme podobné opatrenie, čím sa zaručí, že dotknuté osoby budú informované rovnako efektívnym spôsobom.¨

Kto sme

Adresa našej webovej stránky je: https://www.prestige-nabytok.sk.

Aké osobné údaje získavame a prečo ich zbierame

Komentáre

Keď návštevníci webu zanechavajú na stránke komentáre, zbierame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári komentára a taktiež IP adresu používateľov a user-agent prehliadača z dôvodu ochrany proti spamu.

Anonymizovaný reťazec vytvorený z vašej e-mailovej adresy (nazývaný aj hash) môže byť poskytnutý službe Gravatar pre overenie, či ju používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete na: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude vaša profilová fotografia verejne zobrazená spolu s obsahom vášho komentára.

Multimédiá

Pri nahrávaní obrázkov na webovú stránku by ste sa mali vyhnúť nahrávaniu obrázkov s EXIF GPS údajmi o polohe. Návštevníci webu môžu stiahnuť a zobraziť akékoľvek údaje o polohe z obrázkov.

Kontaktné formuláre

Súbory cookies

Ak pridáte komentár na našej stránke, môžete súhlasiť s uložením vášho mena, e-mailovej adresy a webovej stránky do súborov cookies. Je to pre vaše pohodlie, aby ste nemuseli opätovne vypĺňať vaše údaje znovu pri pridávaní ďalšieho komentára. Tieto súbory cookies sú platné jeden rok.

Ak navštívite našu stránku prihlásenia, uložíme dočasné súbory cookies na určenie toho, či váš prehliadač akceptuje súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a sú odstránené pri zatvorení prehliadača.

Pri prihlásení nastavíme niekoľko súborov cookies, aby sme uložili vaše prihlasovacie údaje a nastavenia zobrazenia. Prihlasovacie cookies sú platné dva dni a nastavenia zobrazenia jeden rok. Ak zvolíte možnosť „zapamätať“, vaše prihlásenie bude platné dva týždne. Pri odhlásení sa z vášho účtu sú súbory cookies odstránené.

Pri úprave alebo publikovaní článku budú vo vašom prehliadači uložené dodatočné súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a odkazujú iba na ID článku, ktorý ste upravovali. Súbory sú platné 1 deň.

Vložený obsah z iných webových stránok

Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku.

Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, včetne sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.

Analytika

S kým zdieľame vaše údaje

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Pri pridávaní komentára, komentár a jeho metaúdaje sú uchovávané oddelene. Vďaka tomu vieme automaticky rozpoznať a schváliť akékoľvek súvisiace komentáre bez toho, aby museli byť podržané na moderáciu.

Pre používateľov, ktorí sa zaregistrujú na našich webových stránkach (ak takí existujú), ukladáme aj osobné údaje, ktoré poskytujú, do ich užívateľského profilu. Všetci používatelia môžu kedykoľvek zobraziť, upraviť alebo odstrániť svoje osobné údaje (okrem zmeny používateľského). Správcovia webových stránok tiež môžu zobraziť a upraviť tieto informácie.

Aké práva máte nad svojimi údajmi

Ak na tejto webovej stránke máte účet, alebo ste tu pridali komentár, môžete požiadať o export vašich osobných údajov, ktoré o vás ukladáme, včetne údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tak isto požiadať o vymazanie osobných údajov. To sa ale netýka údajov, ktoré o vás musíme uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.