Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti medzi Ing.Peter Mihok-Prestige ,Veterná 2027/10,03401 Ružomberok , miesto podnikania: Nábytok Prestige ,Plavisko 7 , 03401 Ružomberok ,IČO: 33018049, IČ DPH: SK1020482232,  zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Ružomberok, pod číslom živnostenského registra 508-2604, tel. č. 0948 073 123, e-mail: info@nabytok-prestige.sk ( ďalej ako „predávajúci“ ) a zákazníkom ( ďalej „kupujúci“ ) , pre kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu (www.prestige-nabytok.sk/e-shop)

Kontakt: info@nabytok-prestige.sk

Telefón:  0948 073 123

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj 
Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79  Žilina 1   
Odbor výkonu dozoru 
tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68 
fax č. 041/763 21 39 

1 . KUPUJÚCI SPOTREBITEĽ ALEBO PODNIKATEĽ.

Pod pojmom spotrebiteľ sa chápe výlučne fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci svojej podnikateľskej, obchodnej, alebo profesijnej činnosti. Vzťahy medzi predávajúcim a spotrebiteľom, ktoré nie sú upravené týmito obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, ustanoveniami zákona o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiacimi predpismi.

Pod pojmom podnikateľ sa rozumie osoba, ktorá koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti, teda osoba zapísaná v živnostenskom registri, obchodnom registri, alebo podnikajúca na základe iného oprávnenia na základe osobitných predpisov, alebo fyzická osoba vykonávajúca poľnohospodársku výrobu zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu a pri vyplnení objednávky napíše svoje IČO. Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim podnikateľom sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacimi predpismi.

Nákup tovaru prostredníctvom elektronického obchodu môžu uskutočňovať fyzické osoby a právnické osoby bez ohľadu na právnu formu.

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na internetovej stránke elektronického obchodu www.prestige-nabytok.sk/e-shop  (ďalej len ako „kúpna zmluva“) a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

2 – OBJEDNÁVANIE TOVARU A UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

Tovar ktorý si kupujúci vyberie na našej stránke pridá do svojho elektronické nákupného košíka kliknutím na text ,,Pridať do objednávky“. V tomto kroku kupujúci uvedie požadované údaje vybraného tovaru ako napr. farba, poťahová látka čalúnenia prípadne kombinácia látok ,a svoje prípadné iné požiadavky . Ak kupujúci chce pokračovať vo výbere ďalších produktov na internetovej stránke predávajúceho, klikne na text ,,Pokračovať v nákupe“. Pre dokončenie nezáväznej objednávky klikne kupujúci na text ,,Vyplniť objednávku“.

Ďalej Kupujúci vyplní svoje kontaktné údaje, zvolí si spôsob platby a dodania tovaru. Po vyplnení objednávky a údajov odošle kupujúci nezáväznú objednávku predávajúcemu kliknutím na text ,,Odoslať nezáväznú objednávku“. Cena uvedená v nezáväznej objednávke nemusí byť konečná. Predávajúci skontroluje objednávku a požadované údaje ktoré uviedol kupujúci. Ďalej skontroluje cenu a prípadne či  cena  zahŕňa všetky požadované parametre objednávky . Skontrolovanú objednávku upravenú o cenu hore alebo dolu podľa vybraných parametrov hlavne s ohľadom na poťahovú látku , prípadne výplne nosného jadra výrobku  predávajúci buď telefonicky skonzultuje s kupujúcim a následne mailom potvrdí , alebo ak sa nedá telefonicky skontaktovať tak len mailom na e-mail, ktorý uviedol zákazník-kupujúci v nezáväznej objednávke.

Kupujúci si môže tovar objednať aj telefonicky, e-mailom alebo osobne v predajni Nábytok Prestige , Plavisko 7 ,034 01 Ružomberok. Predávajúci zašle objednávku s konečnou sumou kupujúcemu na e-mail.

Predávajúci považuje objednávku za záväznú, v okamihu keď ju kupujúci potvrdí v e-maily, kliknutím na text ,,Záväzne potvrdzujem“.

3 – PRÁVA A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO

3.1   Predávajúci je povinný:

dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zodpovedne ho zabaliť tak , aby nedošlo pri preprave ku poškodeniu .

bezodkladne po uzavretí kúpnej zmluvy, najneskôr však spolu s dodaním tovaru poskytnúť kupujúcemu potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy vystavením faktúry , ktorú pošle predávajúci kupujúcemu mailom.

odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).

3.2 Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru , alebo v dôsledku zmeny vo výrobe tovaru  nie je schopný dodať tovar kupujúcemu tovar v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene . O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní od storna objednávky na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

4 – DODANIE TOVARU A VRÁTENIE TOVARU

4.1 Predávajúci je povinný splniť objednávku a dodať kupujúcemu tovar v lehote najneskôr do 60 dní. Tovar však obvykle expedujeme do 2 pracovných dní ak je na sklade a 4-6 týždňov ak sa musí dať vyrobiť . O čase dodania tovaru informujeme e-mailom.

Kupujúci bol predávajúcim oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu a to zálohovo pri objednaní tovaru s následným konečným doplatkom pri dodaní tovaru .

Predávajúci tovar doručuje vlastnou dopravou, alebo osobným odberom tovaru na prevádzke predávajúceho.

Predávajúci tovar doručí na adresu uvedenú kupujúcim na najbližšie príjazdné miesto. Pod doručením tovaru sa rozumie dovezenie ale nie vynesenie tovaru ku zákazníkovi.

Kupujúci je povinný skontrolovať bezprostredne po doručení tovaru stav tovaru. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie neúplnej alebo poškodenej zásielky.

4.2 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve vrátane dopravy ak bola dohodnutá .

4.3 V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

4.4 Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Môže odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru .Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo emailom na adrese info@nabytok-prestige.sk  . Kupujúci môže použiť aj tento formulár v odkaze na odstúpenie od zmluvy s uvedením potrebných údajov :  mena a priezviska, adresy, čísla objednávky, dátumu objednania a čísla účtu pre vrátenie kúpnej sumy .

4.5 Tovar zašlite spolu s dokladom o kúpe najneskôr do 14 dní od dňa odstúpenia od zmluvy späť na adresu Nábytok-Prestige , Plavisko 7 , 03401 Ružomberok .Kupujúci je odstúpením od zmluvy povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný .Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Po platnom odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Platby budú kupujúcemu vrátené do 14 kalendárnych dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy.

4.6 V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. predávajúci má právo požadovať od kupujúceho preplatenie zníženia hodnoty tovaru a kupujúci je o tejto skutočnosti upovedomený.

4.7 V prípade, ak kupujúci nesplní niektorú zo svojich vyššie uvedených povinností podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

4.9 Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH.

5. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

Všetky ceny sú vrátane DPH. Cena zobrazená na stránke predajcu pri konkrétnom tovare je vždy za základné prevedenie tovaru.

Platba za tovar je možná následná:

Hotovosťou pri dodaní tovaru

Bankovým prevodom na účet predávajúceho

Hotovosťou pri osobnom odbere tovaru na prevádzke predávajúceho

Platba na splátky prostredníctvom spoločnosti Quatro a Home Credit

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho až dňom zaplatenia celej kúpnej ceny.

6 ZÁRUČNÉ PODMIENKY,ZÁRUČNÁ DOBA,REKLAMAČNÝ PORIADOK

Predávajúci zodpovedá za to, že predávaný tovar je bez vád a má požadované vlastnosti uvádzané predávajúcim, alebo výrobcom. V zmysle § 619 Občianskeho zákonníka predávajúci nesie zodpovednosť za výrobné vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

Záručná doba je 24 mesiacov ak kupujúci je spotrebiteľ .

Ak je kupujúci podnikateľ, záručná doba je 6 mesiacov v súlade s Obchodným zákonníkom.

Kupujúci berie na vedomie, že záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté mechanickým poškodením tovaru, neodborným zaobchádzaním zo strany kupujúceho, nadmerným zaťažovaním, nesprávnym používaním tovaru, alebo používaním tovaru v nevyhovujúcich podmienkach ( napr. nevhodné chemické a mechanické vplyvy, vlhkosť prostredia, teplota a pod. ).

Predávajúci zodpovedá za vady tovaru. Kupujúci je povinný zistené vady na tovare oznámiť predávajúcemu bezodkladne po ich zistení na adresu info@nabytok-prestige.sk .

Ak sa vyskytne výrobná vada na tovare počas záručnej doby, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady. Vady na tovare je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu bezodkladne po ich zistení písomne na adresu prevádzkarne predávajúceho, alebo e-mailom na adresu info@nabytok-prestige.sk .

V písomnej reklamácii je kupujúci povinný uviesť svoje meno, priezvisko, číslo dodacieho listu, názov reklamovaného tovaru, popis vady na tovare a dátum jeho prevzatia.

Predávajúci je povinný kupujúcemu bezodkladne po začatí reklamačného konania ( v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, alebo v odôvodnených prípadoch – ak sa jedná o nutnosť technického zhodnotenia – do 30 dní od začiatku reklamačného konania ) potvrdiť prijatie reklamácie e-mailom na adresu zadanú kupujúcim v písomnej reklamácii, alebo písomne na adresu kupujúceho a zároveň je povinný v uvedenej lehote informovať kupujúceho o ďalšom postupe.

Predávajúci je oprávnený požiadať kupujúceho o doručenie reklamovaného tovaru na adresu prevádzkarne predávajúceho.  

Ak predajca vykoná obhliadku tovaru u zákazníka je kupujúci povinný umožniť predávajúcemu vo vopred dohodnutom termíne obhliadku reklamovaného tovaru priamo na mieste umožniť .

Predávajúci je povinný reklamáciu vybaviť najneskôr v lehote do 30 dní od okamihu doručenia písomnej reklamácie predávajúcemu.

Spôsob vybavenia reklamácie:

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu buď odovzdaním opraveného tovaru kupujúcemu, alebo výmenou tovaru ( alebo jeho súčasti ), vrátením ceny za tovar, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, alebo zamietnutím reklamácie s odôvodnením.

V zmysle § 622 Občianskeho zákonníka, ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci má právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci má právo namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, tak o výmenu tejto súčasti, avšak len za predpokladu, že tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. V prípade, že sa v zmysle § 623 Občianskeho zákonníka jedná o vadu neodstrániteľnú a brániacu riadnemu užívaniu tovaru, alebo ak sa jedná o vadu, ktorá sa vyskytla opakovane viac krát, alebo má väčší počet rôznych odstrániteľných vád brániacich riadnemu užívaniu, má kupujúci právo na výmenu veci, alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Ak sa jedná o iné neodstrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

Ak kupujúci uplatní reklamáciu tovaru v priebehu prvých 12 mesiacov od uzavretia zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca, alebo na základe odborného posúdenia tovaru akreditovanou osobou. Náklady s tým súvisiace znáša predávajúci. Ak kupujúci uplatní reklamáciu tovaru po uplynutí 12 mesiacov a predávajúci ju zamietne, je povinný informovať kupujúceho v doklade o vybavení reklamácie o tom, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak osoba, ktorej bol tovar zaslaný na odborné posúdenie preukáže zodpovednosť predávajúceho, je kupujúci oprávnený reklamáciu uplatniť u predávajúceho znova. Počas výkonu odborného posúdenia záručná doba neplynie. Náklady súvisiace s odborným posúdením znáša predávajúci. Znova uplatnenú reklamáciu nie je možné zamietnuť.

Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol tovar užívať z dôvodu záručnej opravy tovaru. V prípade výmeny tovaru za nový tovar začína plynúť nová záručná doba.

7 ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

Dňom 1. februára 2016 nadobudol účinnosť zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom tohto zákona je vytvorenie novej možnosti pre spotrebiteľov riešiť svoj spor s predávajúcim rýchlo, efektívne, menej formálne.

7.1 Kupujúci – spotrebiteľ, má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na adresu: info@nabytok-prestige.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa § 12 zákona 391/2015 Z.z.

7.2 Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na  https://europa.eu/youreurope/business/dealing-with-customers/solving-disputes/online-dispute-resolution/index_sk.htm

7.3 Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

7.4 Informácie o tejto  problematike nájdete v Zákone č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, v Nariadení Európskeho parlamentu a rady EÚ č. 524/2013 a v zákone č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku (znenie od 1.2.2016).
Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim Ing.Peter Mihok-Prestige  je Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79  Žilina 1   , www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky

8 – SPRACOVANIE A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

8.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky v prípade, ak je fyzickou osobou, povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

8.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky v prípade, ak je právnickou osobou, povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, IČ DPH (ak mu bolo pridelené), číslo telefónu a e-mailovú adresu.

8.3. Kupujúci, ktorý sa v rámci internetového obchodu zaregistroval, si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu v časti Profil.

8.4. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „Nariadenie“), predávajúci ako prevádzkovateľ informačného systému bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v rámci predzmluvných vzťahov s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

8.5. V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia môže predávajúci po doručení objednaného tovaru, resp. služby kupujúcemu, na základe oprávneného záujmu spracúvať osobné údaje kupujúceho aj na účely priameho marketingu a zasielať na e-mailovú adresu kupujúceho informácie o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch, resp. službách.

8.6. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

8.7. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s čl. 5 ods.1 písm. a) a písm. b) Nariadenia, bude osobné údaje kupujúceho získavať výlučne na účel uvedený v týchto obchodných a reklamačných podmienkach.

8.8. Predávajúci vyhlasuje, že na iné účely ako je uvedené v týchto obchodných a reklamačných podmienkach bude získavať osobné údaje kupujúceho vždy osobitne na adekvátnom právnom základe a zároveň zabezpečí, že sa tieto osobné údaje budú spracúvať a využívať výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu na ktorý boli zhromaždené a nebude ich združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iný účel alebo na účel plnenia kúpnej zmluvy.

8.9. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdil, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil:

a) svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v čl. 1. týchto obchodných a reklamačných podmienok preukazujúce totožnosť predávajúceho,
b) kontaktné údaje predávajúceho, resp. zodpovednej osoby predávajúceho,
c) účel spracúvania osobných údajov ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim a právny základ spracúvania osobných údajov,
d) že požadované osobné údaje na účely uzavretia kúpnej zmluvy a riadneho vybavenia a doručenia objednávky je kupujúci povinný poskytnúť,
e) ak sa spracúvanie zakladá na čl. 6 ods.1 písm. f) Nariadenia, že oprávneným záujmom, ktorý predávajúci sleduje, je priamy marketing,
f) identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu objednaný tovar, resp. identifikačné údaje iných príjemcov alebo kategórie príjemcov osobných údajov ak existujú,
g) dobu uchovávania osobných údajov, resp. kritériá na jej určenie,

8.10. Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje Nariadeniu ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

8.11. Predávajúci v súlade s Nariadením poskytuje kupujúcemu, ktorého údaje spracúva, nasledujúce informácie:

a) totožnosť a kontaktné údaje predávajúceho a v príslušných prípadoch zástupcu predávajúceho,
b) kontaktné údaje prípadnej zodpovednej osoby,
c) účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania,
d) ak sa spracúvanie zakladá na čl. 6 ods. 1 písm.  f), oprávnené záujmy, ktoré sleduje predávajúci alebo tretia strana,
e) okruh príjemcov, alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ak existujú,
f) v relevantnom prípade informáciu o tom, že predávajúci zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii,
g) dobu uchovávania osobných údajov, resp. kritériá na jej určenie,
h) informácie o existencii práva požadovať od predávajúceho prístup k jeho osobným údajom a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti spracúvaniu ako aj práva na prenosnosť údajov,
i) právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
j) informácie o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je kupujúci povinný poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov,
k) existenciu automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania;
Kupujúci má právo získať od predávajúceho kópiu osobných údajov, ktoré sa spracovávajú a k nej má právo získať aj všetky vyššie uvedené informácie. Za akékoľvek ďalšie kópie o ktoré kupujúci požiada môže predávajúci účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom na vyhotovenie kópie.

8.12. Ak kupujúci uplatní svoje právo podľa bodu 9.11 písomne alebo elektronicky a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo podľa bodu 9.11, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto Nariadenia.

8.13. Kupujúci má právo u predávajúceho namietať voči spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak kupujúci namietne takéto spracúvanie, predávajúci ukončí spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu odo dňa doručenia takejto námietky predávajúcemu a osobné údaje dotknutého kupujúceho sa na takéto účely už nesmú a nebudú spracúvať.

8.14. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.

8.15. Predávajúci prijme vhodné opatrenia s cieľom poskytnúť kupujúcemu všetky informácie uvedené v bode 8.11 v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, jasne a jednoducho formulované. Predávajúci poskytne informácie elektronicky alebo v súlade s Nariadením inými prostriedkami, na ktorých sa s kupujúcim dohodne.

8.16. Informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe žiadosti kupujúceho, poskytne predávajúci kupujúcemu bez zbytočného odkladu, v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti.

9.17. Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že z titulu plnenia uzavretej zmluvy sa pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám a to vybranému dopravcovi .

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do riadneho splnenia záväzkov oboch zmluvných strán vyplývajúcich z uzavretej kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok.

Obchodné podmienky sú platné v znení uvedenom na stránke www.nabytok-prestige.sk/e-shop v deň potvrdenia záväznej objednávky kupujúcim.

Predávajúci je oprávnený tieto obchodné podmienky zmeniť v prípade, ak si to bude vyžadovať zmena právnych predpisov .

Tieto obchodné podmienky predávajúceho nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 20.9.2019